HelpDesk

HelpDesk je nově přesměrován na www.fscodes.eu

Klikněte prosím na následující odkaz

HelpDesk


Děkujeme za pochopení. 

  

Společnost FS CODES je držitelem statusu VMware Partner ENTERPRISE SOLUTION PROVIDER 

Etický kodex a firemní kultura FS CODES, s. r.o.

Společnost FS CODES dbá na dodržování firemní kultury a také jí věnuje velkou pozornost. Snaží se pro své zaměstnance vytvořit takové prostředí, které jim umožní vyvíjet co nejvyšší pracovní výkony, a zároveň zde nepanuje rivalita a diskriminace, jak ze strany ostatních zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatele. To má pozitivní vliv na plnění společných firemních cílů a spokojenost zákazníků společnosti FS CODES.

           

Základem firemní kultury je pět kodexů, kde se každý váže k jiné oblasti a má svůj význam.

Jedná se o:
 • kodex zaměstnance (hlavní zásady každodenní práce zaměstnanců)
 • kodex manažera (pravidla správného řízení podřízených pracovníků)
 • kodex bezpečnosti práce (zásady bezpečného a zodpovědného chování na pracovištích)
 • kodex přístupu k zákazníkům (pravidla jednání s klienty či obchodními partnery)
 • politika trvale udržitelného rozvoje (všechny normy integrovaného systému řízení ve vztahu k životnímu prostředí, zaměstnancům a zákazníkům)

Kodex zaměstnance

Zaměstnanec:
 • ví, že je každý jednotlivec důležitý a že úspěch je postaven na týmové práci,
 • úzce spolupracuje s kolegy ze svého i z jiných oddělení,
 • se neustále rozvíjí a pracuje na zlepšení svých slabších stránek – k tomu mu dopomáhají pochvaly i výhrady od nadřízených,
 • sleduje zlepšení a inovace, ke kterým v FS CODES dochází a uvědomuje si jaký dopad mají na jeho práci a rozvoj,
 • podílí se na plánování svého vzdělávání (v rámci své profese) a ví, jaký užitek přináší jemu, jeho týmu a celé společnosti,
 • podílí se na stanovení cílů a úkolů na úrovni, která odpovídá jeho pracovní funkci,
 • plní své pracovní cíle a úkoly efektivně, zodpovědně a včas,
 • se iniciativně zapojuje do pracovního dění a účastní se podle svých možností rozhodování, které ovlivňuje práci jeho týmu a společnosti jako takové,
 • dává podněty ke zlepšení svého výkonu a výkonu svých kolegů a podílí se na inovačních procesech společnosti,
 • rozumí strategickým cílům společnosti FS CODES, stejně jako cílům a úkolům svého týmu,
 • je seznámen s hlavními zásadami, které má jeho nadřízený dodržovat při řízení a vedení lidí,
 • zná způsoby odměňování a formy motivace s ohledem na svou pracovní funkci,
 • uvědomuje si svůj přínos pro úspěch společnosti FS CODES a ví, jak je tento přínos oceňován,
 • respektuje firemní kulturu společnosti FS CODES a jedná eticky, zodpovědně a hospodárně v souladu s jejími hodnotami a očekáváními jejích zákazníků,
 • dodržuje všechna pravidla a předpisy týkající se jeho práce, zejména ekologická a bezpečnostní normy,
 • se svým nadřízeným a všemi svými kolegy jedná na základě vzájemného respektu,
 • aktivně komunikuje se svým nadřízeným i se svými kolegy,
 • v pracovním i mimopracovním prostředí dbá na pozitivní image společnosti.

Kodex manažera

Manažer:
 • dokáže jasně zformulovat cíle svého pracovního týmu a dát smysl práci každého ze svých spolupracovníků,
 • dokáže svůj tým začlenit do dynamického rozvoje společnosti,
 • jde příkladem ostatním,
 • zná své silné i slabé stránky a dokáže je rozpoznat také u svého týmu, přičemž usiluje o neustálé zlepšování,
 • napomáhá novým kolegům při začleňování do kolektivu a nabízí jim pomocnou ruku,
 • rozvíjí dovednosti svých kolegů a kolegyň zejména tím, že jim svěřuje některé pravomoci, a podporuje tak jejich kariérní růst,
 • oceňuje přínos každého ze členů svého týmu,
 • je zastáncem diverzity (co do věku, kultury, národnosti, profesních a zdravotních předpokladů...),
 • podporuje spolupráci a vzájemné předávání zkušeností mezi obory, společnostmi a zeměmi v rámci společnosti,
 • pravidelně pořádá individuální i společné porady se svými spolupracovníky,
 • rozvíjí dialog tím, že:
  • vysvětluje a komentuje podnikovou strategii,
  • poskytuje informace a dbá na to, aby byly správně pochopeny,
  • naslouchá svým spolupracovníkům,
  • řídí časový rozvrh a lidské zdroje s ohledem na vytváření hodnot, dosahování co nejlepších výsledků a spokojenost zákazníků,
  • usměrňuje očekávání jednotlivých pracovníků tak, aby sloužila společným zájmům,
  • jedná eticky a spravedlivě v souladu s hodnotami společnosti,
  • nese odpovědnost za dodržování zákonů, předpisů a vnitropodnikových pravidel: etika, bezpečnost...,
  • řeší spory,
  • dělá a vysvětluje svá rozhodnutí, aby se s nimi ostatní mohli ztotožnit.

Kodex bezpečnosti práce

Zaměstnanci:
 • dbají o své zdraví a bezpečnost, spoluzodpovídají také za zdraví a bezpečnost všech ostatních osob, jichž se může jeho jednání nebo opomenutí při práci bezprostředně týkat,
 • dodržují na svém pracovišti všechna zavedená bezpečnostní pravidla a postupy a šíří zásady bezpečnosti práce mezi svými spolupracovníky,
 • neprovádí práci, pro kterou nemají příslušné oprávnění či zdravotní nebo kvalifikační předpoklady,
 • informují neprodleně své přímé nadřízené o jakémkoli problému nebo nebezpečí, které zjistili na svém pracovišti a které nemohou v rámci své kompetence odstranit sami,
 • si uvědomují svou zodpovědnost za svou bezpečnost, vždy při své práci důsledně používají přidělené osobní ochranné pomůcky a dodržují jejich správné používání,
 • se vždy před zahájením nové nebo neobvyklé práce seznámí s pracovními postupy a možnými riziky vykonávané činnosti,
 • zváží vždy důkladně všechna rizika vyplývající z vykonávané činnosti a z pracovního prostředí a nezačnou provádět práci dříve, než jsou učiněna všechna potřebná bezpečnostní opatření,
 • podílí se na zavádění a realizaci preventivních a nápravných opatření a tím neustále přispívají ke zlepšení bezpečnosti práce na pracovišti,
 • informují o všech přijatých opatřeních ostatní spolupracovníky a zdůrazňují význam všech pravidel týkajících se bezpečnosti práce při každém pracovním úkonu,
 • znají postup při poskytování a přivolání první pomoci,
 • mají právo:
  • mít zajištěnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
  • být informováni o možných rizicích plynoucích z jejich pracovní činnosti a opatřeních přijatých k jejich odstranění,
  • odmítnout práci, o níž jsou důvodně přesvědčeni, že bezprostředně a závažným způsobem může ohrozit jejich zdraví nebo život, případně zdraví nebo život jiných osob,
 • jsou povinni:
  • dodržovat veškeré předpisy, pokyny a informace zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti,
  • podílet se aktivně na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí,
  • účastnit se na školení, výcvicích a ověřování znalostí pořádaných zaměstnavatelem za účelem zvýšení své informovanosti o všech předpisech, které se týkají bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení,
  • podrobit se stanoveným lékařským preventivním prohlídkám,
 • mají zakázáno:
  • požívat na pracovišti alkohol a jiné návykové látky,
  • porušovat veškeré předpisy, pravidla a pokyny týkající se bezpečnosti práce.

Kodex přístupu k zákazníkům

Zaměstnanec:

 • zná základní produkty a služby, které společnost FS CODES nabízí,
 • je schopen prezentovat společnost FS CODES v ČR a její základní údaje,
 • dokáže zákazníkovi stručně popsat několik zajímavých referencí,
 • si uvědomuje, že podle jeho chování zákazník hodnotí celou společnost
  FS CODES a že i mimo zaměstnání se může potkat se zákazníkem,
 • dbá na svůj upravený vzhled a čistotu firemních vozidel, nosí odpovídající pracovní oděv a používá příslušné ochranné pracovní pomůcky,
 • při práci dodržuje bezpečné pracovní postupy a pravidla požární bezpečnosti, hygieny a ekologie,
 • zákazníka zdvořile pozdraví a představí se, na závěr setkání se s ním slušně rozloučí,
 • zákazníka oslovuje „paní“, „pane“ a dále příjmením v pátém pádu (pane Nováku, paní Veselá) nebo titulem/funkcí/společenským postavením (pane inženýre, pane vedoucí, paní starostko),
 • se v prostoru zákazníka chová kultivovaně a udržuje pořádek a čistotu,
 • se k zákazníkům chová rovnocenně, ochotně, vstřícně a s úsměvem, je zdvořilý, mluví srozumitelně a nepoužívá slangové ani hrubé výrazy,
 • se zákazníkem jedná diskrétně, pokud to podmínky dovolí, dává přednost jednání mezi čtyřma očima,
 • chrání informace o zákazníkovi a vzájemných uzavřených obchodních podmínkách,
 • řeší zákazníkovy požadavky rychle, kvalitně a efektivně, vyhoví i drobným přáním nad rámec poskytovaných služeb a dodávek, protože zákazník je vždy na prvním místě,
 • dává zákazníkovi průběžně dostatek informací, čímž vytváří jeho důvěru k službám společnosti, a zavazuje se pouze k věcem, které jsou v jeho pravomoci,
 • dodržuje pracovní postupy o metodiku v souladu s interními předpisy a svědomitě pracuje s provozní dokumentací (provozní deník, místní provozní a pracovní předpisy, směrnice, pracovní postupy apod.),
 • problémy a podněty zákazníka nebere na lehkou váhu, snaží se jeho stanovisko upřímně pochopit a případné spory, připomínky a reklamace řeší s rozvahou,
 • pozorně poslouchá, zaznamenává si fakta, analyzuje podklady a požadavky zákazníka, zvažuje všechna rizika a možné dopady a průběžně seznamuje zákazníka s dalším postupem řešení situace,
 • se vyvaruje hádky a případného obviňování či osobních útoků, učí se z každé situace, která se stala,
 • zákazníkovi vždy předává jen pravdivé a ověřené informace, které jsou v jeho pravomoci, a operativně informuje o jednání se zákazníkem své nadřízené,
 • v případě, že zákazník spadá do působnosti jiného kolegy, tuto skutečnost zákazníkovi sdělí a požádá kolegu, aby jej neprodleně kontaktoval,
 • zákazníka seznamuje průběžně se všemi dostupnými formami získávání informací (telefonní číslo, webové stránky atd.) a dalšími možnostmi ke zlepšení vzájemné spolupráce a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Politika udržitelného rozvoje

VEDENÍ SPOLEČNOSTI FS CODES s.r.o. STANOVUJE PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE TYTO ZÁVAZKY:
Plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků vztahujících se k
 • zajištění potřeb souvisejících s předmětem činnosti FS CODES, s.r.o.
 • nebezpečím v oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
Neustále zlepšovat
 • řízení a výkonnost organizace v oblasti BOZP
 • prevenci znečištění životního prostředí
 • prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví
 • kvalitu našich služeb s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků
 • komunikaci se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami o našich záměrech v oblasti zlepšování integrovaného systému řízení
Vždy dodržovat
 • bezpečnost a hygienu práce u všech zaměstnanců a ve spolupráci s nimi identifikovat a řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků
 • závazek o zajišťování dostupnosti informací a zdrojů nezbytných k dosahování cílů a cílových hodnot
Průběžně zvyšovat
 • efektivnost systému managementu kvality
 • odbornou způsobilost a motivaci zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost a osobní angažovanost při realizaci všech činností a procesů ve společnosti